IBR Public Events

Listening Session: Vietnamese Community

Monday, August 23, 2021 5:00 PM - 6:30 PM

Location:

Ghi Danh

Join the meeting by registering at the Online Zoom Webinar. (coming soon)

"IBR cam kết tập trung vào thể chế công bằng trong suốt quá trình cũng như kết quả của chúng ta. Tất cả các phiên họp lắng nghe Nâng cao Công bằng sẽ nhằm giúp lắng nghe ý kiến từ các sự quan tâm của cộng đồng. Buổi họp Thảo Luận tiếng Việt nhằm thu thập thông tin chi tiết từ các thành viên cộng đồng mà đã từng bị loại khỏi các chương trình và dự án giao thông vận tải lớn. Nhân viên sẽ cung cấp thông tin tổng quan về chương trình và các thành viên cộng đồng có thể chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm hiện tại của họ về việc đi qua Cầu Liên bang hoặc trong khu vực chương trình. Chúng tôi sẽ cung cấp thẻ quà tặng trị giá 35 đô la cho những người nói tiếng Anh hạn chế, hoặc sống cũng như đi lại thường xuyên qua lại cầu Liên bang. Vì số lượng chỗ có hạn, vì vậy chúng tôi sẽ ưu tiên những thành viên trong cộng đồng. "

The Interstate Bridge Replacement Program is committed to centering equity throughout our process as well as our outcomes. The Elevating Equity series of listening sessions are to help hear from communities of concern. The goal of the Vietnamese Community Listening Session is to gather insights from community members who have been historically excluded from big transportation programs and projects. A program overview will be provided, and community members can share their current experience and perspective on traveling across the Interstate Bridge or within the program area. We will provide 35-dollar gift cards to those who attend the meeting from the Vietnamese community that live or travel in the greater program area. Space is limited, so we will prioritize people from the Vietnamese community.

To request an accommodation: For materials in alternate formats, please email info@interstatebridge.org or call 360-859-0494   (Washington), 503-897-9218 (Oregon), 888-503-6735  (toll-free) at least 48 hours prior to the meeting.

Free, temporary internet access is available throughout Washington for those who do not have broadband service. To find the nearest Drive-In WiFi Hotspot visit: www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/